Select Page

CRI Tour in Rotorua

CRI Tour 2011Photos from the CRI Tour in Rotorua Thanks to Kirsty Kaihau.

Read More{bonckowall source=”1″ pkey=”album” pvalue=”BikeManawatu” pvalue2=”CRITour2011″ }{/bonckowall}

 

 

Read More{bonckowall source=”1″ pkey=”album” pvalue=”BikeManawatu” pvalue2=”CriTour2011Day1″ }{/bonckowall}