IMG_6849

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="TrackFldg10213" }{/bonckowall}