Novice Tour 2012

Photos thanks to Kirsty Kaihau and Niki Marshall

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="NoviceTour2012KKNM" }{/bonckowall}